top of page
רוצה לשמוע עוד פרטים
או לקבל הצעת מחיר?
מלא את הטופס
ונחזור אליך בהקדם

אובדן כושר עבודה

"הפוליסה הינה פוליסה מאוד מורכבת ויש צורך שסוכן הביטוח יתאים אותה בדיוק לצרכים של המבוטח"

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה ממושכת את כושר עבודתו, עקב מחלה, תאונה וכדומה.

הגמלה באה להחליף את ההכנסה מעבודה שיש למבוטח, ולכן נקבעת בדרך כלל בהתאם להכנסה זו.


ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נכלל כחלק אינטגרלי מתוכניות מסוימות לביטוח פנסיוני, ובאחריות על המבוטח לרכוש אותו בנפרד, תמורת פרמיה מתאימה.

 

מהותו של אובדן כושר עבודה מוגדרת בפוליסה. להגדרה זו חשיבות רבה, משום שהיא קובעת את הנסיבות שבהן יהיה המבוטח זכאי לגמלה. פסנתרן שנפגע באצבעותיו, למשל, אינו מסוגל להמשיך בעבודתו כפסנתרן, אך עדיין יכול לעבוד במגוון רחב של עבודות אחרות. על ההגדרה להבהיר האם אובדן כושר עבודה פירושו אובדן כושרו של המבוטח לעבוד במקצועו, או אובדן כושרו לעבוד בעבודה כלשהי, חשוב לציין כי הכיוסי הינו עד 75% מהשכר המבוטח.
 

הגמלה משולמת למבוטח לאחר תקופת המתנה, שנועדה לוודא שאובדן כושר העבודה הוא אכן לתקופה ארוכה, והיא משולמת עד לקרות אחד האירועים הבאים:
 

  • החלמת המבוטח, כך שכושר העבודה חזר אליו.

  • מות המבוטח.

  • תום התקופה שנקבעה בפוליסה.


חשוב לציין שהפוליסה הינה פוליסה מאוד מורכבת ויש צורך שסוכן הביטוח יתאים אותה בדיוק לצרכים של המבוטח, יש לקחת בחשבון כיסויים כגון: סף פיצוי, תקופת המתנה, שחרור מפרמיה בעת תביעה, קיזוז עם ביטוח לאומי וכו'.

לכן בעקבות כל המורכבויות של הפוליסה המחיר אינו חייב להיות המרכיב העיקרי לקבל ההחלטה אלא גם סוגי הכיסויים והתאמתם ללקוח. 

 

אנחנו ברמי דן גור סוכנות לביטוח מנוסים מאוד בפוליסה מסוג זה ולכן אנחנו יודעים להתאים ללקוח את הכיסויים הנדרשים והמתאימים לו במחיר הטוב ביותר בשוק.

 

bottom of page