top of page

טפסים כלל

דירה

ערכת תביעה

הצעה לביטוח דירה

רכב

הצעה לרכב פרטי

רכב -גניבה

שמאות ביטוח רכב וצד ג'

תביעה צד ג'

תביעה ביטוח חובה

עסק

הודעה בגין פגיעה בעבודה

חיים

בקשה להעברת כספים לכלל

בקשה לשינוי סוכן פרט

בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים

בקשה לשינויים בפוליסת פרט עצמאי ואו קרן פנסיה

הודעה על שינוי כתובת מבוטח

הודעה על שינוי מוטבים

הרשאה מתמשכת נספח ב'1

עדכון פרטים

ערכת מסמכים לתובע למקרה של מחלות קשות

תביעה מחלה קשה קולקטיב

תדריך למילוי טופס 161

בקשה למשיכת כספים (פדיון)

בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים בפוליסת מנהלים

בקשת מעסיק לקבלת בעלות בפוליסת מנהלים או קרן פנסיה

הודעה על שינוי כתובת מעסיק

הרשאה חד פעמית נספח א'1

הרשאה מתמשכת וביצוע פעולות נספח ב'2

אובדן כושר עבודה

תביעה למקרה אובדן כושר עבודה קולקטיב

הצעה לאובדן כושר עבודה

 

בריאות

הצהרת בריאות באנגלית

הגנה עצמית

ערכת תביעה בריאות

טופס הצעה לביטוח בריאות/ סיעוד

 

רופאים שבהסדר

רשימת רופאים שבהסדר

רשימת רופאים מומחים

 

הלוואות

אישור ניכוי יתרת חוב

הצהרת עמית על הפקדה/ גבייה

בקשה להלוואה

שינוי הוראת קבע הלוואה בלבד

 

 

bottom of page